مشاوره و خدمات مالیاتی

ما با تجربه سربلندی در صدها پرونده مالیاتی با موضوعات مختلف، می‌توانیم نقشه راه مالیاتی شرکت شما به گونه‌ای ترسیم کنیم که در امن‌ترین مسیر مالیاتی حرکت کنید. همچنین با رعایت کامل قوانین مالیاتی کشور و استفاده از تمامی راهکارها و دستورالعمل‌های آن، مالیات بنگاه اقتصادی شما را به حداقل خواهیم رساند. در هر صنفی که هستید، امور مالیاتی کسب‌وکارتان را به متخصصان موسسه خدمات مالی حسابداری ترازارقام بسپارید.

مشاوره و خدمات مالیاتی

واحد خدمات مالي ، عمليات اجرائي حسابداري و نظارت مستمر بر روند اجرائي عمليات مالی شرکت ها و سازمانهاي طرف قرارداد را بعهده دارد .

شركتها و سازمانها مي توانند با انتخاب يكي از روشهاي زير از خدمات موسسه در اين بخش استفاده نمايند :

روش اول – Source Out

در اين روش شركت يا سازمان طرف قرارداد ، كل عمليات مربوط به يك يا چند فعاليت خود را به موسسه محول نموده و با دريافت خدمات مناسب ، از دانش فني تيم هاي كارشناسي موسسه بهره مند مي گردد .

اين روش كه خارج از ايران در مورد بسياري از فعاليتها استفاده مي گردد ، در بخشهائي چون حسابداري مالياتي ، فعاليتهاي اداري و نيروي انساني ، كاربردهاي موثري داشته و بار سنگيني را از دوش مديران عالي شركتها و سازمانها بر مي دارد . نحوه انجام اين خدمات در امور مالي بطور كلي بشرح زير مي باشد :

استقرار پرسنل مالي جهت انجام خدمات حسابداري
تنظيم اسناد و ثبت دفاتر حسابداري و تهيه گزارشات مالي مورد نظر
ارائه خدمات مورد نياز بر اساس قرارداد و توافقات انجام شده0
طاحی و استقرار سیستم گزارشگری آنلاین مالی
روش دوم – نظارت و راهبري

در اين روش كارشناسان موسسه در كنار تيم مالي شركت يا سازمان طرف قرارداد ، وظايف كنترلي را بعهده گرفته و با استقرار سيستم نظارتي از طريق بررسي و تائيد اسناد حسابداري و ثبت قطعي اسناد در نرم افزارهاي حسابداري ، وظایف هدايت و راهبري پرسنل حسابداری را بعهده گرفته و با طراحي و استقرار سيستم هاي گزارشگري نلاین ضمن بروز نگهداشتن عمليات حسابداري نقاط قوت و ضعف سيستم ها را به لحظه شناسایی و گزارش مي نمايد .

شعارما

پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری همیشگی و حرفه‌ای مهم‌ترین محصول قابل ارائه ما به شرکت شماست.