آنچه باید درباره سیستم مالی بدانیم

سیستم مالی و هر آنچه که باید بدانیم طراحی سیستم مالی چیست؟ طراحی سیستمهای مالی توسط مدیران مالی صورت می گیرد، سیستم مالی مجموعه ای از اجزاء و فرایندهای مرتبط به هم با مدیریت واحد که مطابق آن فرآیندها، گردش مالی موسسه پس از کارشناسی مدیریت حسابداری، ثبت و تبدیل به گزارشات درون سازمانی [...]